Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Angelique Weijers

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 32163954

Artikel 1: toepasselijkheid
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, bestellingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten van koop en verkoop tussen Angelique Weijers,
1. Statutair gevestigd op de Fluitekruid 37, 3892 AE, te Zeewolde en de koper waarop wij deze voorwaarden van toepassing verklaren.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
3. Algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen op http://www.angeliqueweijers.nl en zullen op eerste verzoek worden toegezonden.
5. Door het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling aanvaardt u de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 2: aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
1. Al onze mondelinge- en schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product (tijdelijk) niet meer leverbaar is dan wordt u na de door u gedane bestelling per e-mail hierover geïnformeerd.
2. De in onze prijslijsten en andere documentatie e.d. voorkomende gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden ons niet, tenzij deze prijzen en gegevens schriftelijk met de koper zijn overeengekomen. Uitzondering hierop is dat Angelique Weijers het recht behoudt om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 3: orders en totstandkoming overeenkomsten
1. Onze overeenkomst met de koper komt eerst tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van uw bestelling. Angelique Weijers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden. Angelique Weijers zal de totstandkoming van de overeenkomst en de inhoud daarvan binnen 10 dagen na de totstandkoming per e-mail aan u bevestigen, waarbij de administratie van Angelique Weijers bepalend is.

Artikel 4: prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Angelique Weijers gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3. Betaling van onze factuur vindt plaats binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of compensatie, door storting of overschrijving op onze bankrekening.
4. In geval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
5. Levering onder rembours wordt voorbehouden.
6. Indien de kredietwaardigheid van de koper daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kunnen wij al dan niet gedeeltelijke vooruitbetaling of nadere zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen van de koper verlangen, bij gebreke waarvan wij de uitvoering van de overeenkomst mogen opschorten, dan wel te ontbinden.
7. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de koper verplicht tot vergoeding van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde factuurbedrag voor de duur van het verzuim.
8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die Angelique Weijers moet maken, ten einde haar vorderingen te incasseren, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij gesteld op 15% van het openstaande bedrag, exclusief omzetbelasting en onverminderd het recht van Angelique Weijers op vergoeding van de werkelijke kosten, indien deze hoger zijn.

Artikel 5: leveringstermijn
1. De leveringstermijn wordt bij benadering opgegeven, is indicatief en bindt ons niet. Wij zullen echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.
2. De leveringstermijn gaat in daags nadat wij het tot stand komen van de overeenkomst en wij volledige gegevens voor de uitvoering hiervan hebben ontvangen.
3. Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden, die realisering van de levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maken, zullen wij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe leveringstermijn.
4. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven leveringstermijn aanhoudt, heeft de koper het recht ons in gebreke te stellen en een termijn om alsnog uitvoering aan de overeenkomst van tenminste een maand (30 dagen) te stellen, na verloop van welke termijn indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat wij of de koper tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een der partijen.
5. Angelique Weijers is bevoegd om bij de aflevering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de aflevering is Angelique Weijers gerechtigd de bestelling na ondertekening van de afleverbon aan derden op uw adres of aangrenzend adres over te dragen. Het risico ter zake van de producten gaat na ondertekening van u of van derden op u over.

Artikel 6: risico, reclamaties en eigendom
1. Zodra de zaken door ons zijn afgeleverd, zijn zij voor risico van de koper.
2. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken aan de goederen, alsmede
verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor overeengekomen beschrijving dient te geschieden bij aflevering dan wel uiterlijk binnen drie dagen na bezorging, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons terzake van die gebreken vervalt.
3. Indien tijdig een klacht is ingediend en komt vast te staan dat het door ons geleverde ondeugdelijk is, zijn wij gehouden te onzer keuze, hetzij de koopsom te restitueren, hetzij opnieuw te leveren. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zullen wij van onze garantieverplichtingen volledig gekweten zijn en zullen wij tot geen enkele verdere (schade)vergoeding
gehouden zijn.
4. Indien de koper de zaken niet in ontvangst neemt zullen wij de zaken voor zijn rekening en risico opslaan onder kennisgeving aan de koper, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst met behoud van ons recht op schadevergoeding.
5. De eigendom van de zaken gaat eerst van ons over op de koper nadat de koper de koopprijs en al hetgeen de koper ingevolge de koopovereenkomst, alsmede krachtens onze vordering terzake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.
6. Door ons geleverde zaken die ingevolge lid 4 van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze bezwaard worden.

Artikel 7: intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Angelique Weijers geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Angelique Weijers garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: overmacht
1. Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te onzer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk (via email) te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, (natuur)rampen, blokkade, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornis, vertraagde levering door onder leveranciers en andere buiten onze controle liggende oorzaken.
3. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst met hem voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de koper aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij de overeenkomst(en) ontbinden, zullen wij gerechtigd zijn geleverde en niet betaalde zaken als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 9: diversen
1. Indien u aan Angelique Weijers schriftelijk opgave doet van een adres, is Angelique Weijers gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Angelique Weijers schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige overeenkomst met Angelique Weijers nietig en/of vernietigbaar is, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Angelique Weijers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen.
3. Angelique Weijers neemt uw gegevens, zoals naam, adres en e-mail adres op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven. De wet bescherming persoonsgegevens is hierop integraal van toepassing.
4. Angelique Weijers is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10: toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het ‘Weens Koopverdrag’.
2. Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen, van onze plaats van vestiging, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen of een andere rechter volgens de wet relatief bevoegd is.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Angelique Weijers.DISCLAIMER - VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Angelique Weijers niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Angelique Weijers aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Angelique Weijers. Angelique Weijers kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Angelique Weijers kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Angelique Weijers behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Angelique Weijers is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig, van de site die u bezoekt.